Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทดตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบที่ 1แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน คิด เขียน สู่โลกแห่งความสุข และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตร นักเรียนGMSP,GSSP

รร.พงษ์ศิริวิทยามอบข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ด่านขุนทด

เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนปฐมวัย

เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนประถม/มัธยม (เลขที่คี่)

เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนประถม/มัธยม (เลขที่คู่)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

คณะครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติครั้งที่ 24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน์หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมบัณฑิตน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ผู้ปกครอง มารับฟังผลการประเมินพัฒนาการ

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชนะเลิศ

การซักซ้อมสถานการณ์เมื่อเจอคนแปลกหน้าและเมื่อติดอยู่ภายในรถ

กิจกรรมพระพุทธศาสนิกชนไทยใส่ใจพระพุทธศาสนา 2563

มอบเกียรติบัตรที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR

บรรยากาศการสอบวัดระดับความรู้ ป.1-ม.1

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย

มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กดีศรีเอกชน ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ

ประถมศึกษาปีที่ 3 NT: National Test

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

IEP.&IECP. English camp

คิดเลขเร็วประถมศึกษาประจำเดือนมีนาคม64

ประถมศึกษาปีที่ 1 สู่โลกกว้าง

กิจกรรมวันพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ม.1 บูรณาการ ครั้งที่ 2 หน่วยตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง

ป.1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test :RT)

ป.4 บูรณาการ ครั้งที่ 2 เรื่องภูมิปัญญาอาหารและขนมไทย

ทัศนศึกษาป.3 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี

ทัศนศึกษาป.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

คิดเลขเร็ว_ปฐมวัย_ประจำเดือนมีนาคม 64

จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นิทรรศการนำเสนอและรับการประเมินโครงงาน

ผู้บริหารเข้าร่วมรับโล่รางวัล " ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น "

อบรมเทคนิคการสอนเทควันโดให้กับคณะครูผู้สอนเทควันโด

สอบเลื่อนสายเทควันโดทุกสายของนักเรียนห้องพิเศษ IEP. และ IECP.

ห้อง GMSP. และ GSSP. ม.1 สอบที่ราชสีมาวิทยาลัย

กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GMSP.) และวิทยาศาสตร์ (GSSP.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมบูรณาการนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมบูรณาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมซักซ้อมพิธีมอบใบอนุบัตร บัณฑิตน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมการทดสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

การอบรมครูและนักเรียนแกนนำด้าน Coding & Robotics และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

MOU ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564

กิจกรรมนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทดสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูของโรงเรียนได้เข้าแนะแนวการศึกษา

เยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์สุดท้าย

หลักสูตรคิดเลขเร็วโดยใช้ลูกคิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประถมศึกษา

การใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว โดยใช้นิ้วมือประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปฐมวัย

การใช้กระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"

กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับประถม - มัธยม 2564

กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับปฐมวัย 2564

เข้าร่วมกิจกรรมตรุษจีนของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 2564

กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ IEP./IECP.

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% วันที่ 30 - 31 มกราคม 2564

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2

การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) แผนกปฐมวัย

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาผลิตเเละพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100% ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal

รับโล่รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเยาวชนดีเด่น และรับเกียรติบัตร

พรปีใหม่ 2563 จากใจพงษ์ศิริวิทยา

ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ????ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทย

กีฬาสีภายใน ?จามจุรีเกมส์? ประจำปี 2563

มอบรางวัลให้กับคณะครูและMask ผ้าเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

กีฬาเด็กปฐมวัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2563

จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2563 ของป.1-4

Mask ผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 อนุบาลและมัธยม

สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Christmas Day 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล

กิจกรรมวันคริสต์มาสระดับปฐมวัย 2563

จัดสอนเสริมทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมค่าย 1 หลักสูตรของ สอวน.

กิจกรรม B2S Smart to U ติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

อบรมครูปฐมวัยเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง

ชนะเลิศ ฟุตซอล ระดับอนุบาลปีที่ 1-3

การคิดเลขเร็ว หลักสูตรนิ้วมือ ประจำเดือนธันวาคม

โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโมและโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ดูงาน

การคิดเลขเร็ว หลักสูตรลูกคิด ประจำเดือนธันวาคม

สอนเสริมให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนา ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ป.1 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา

อบรมการสอน คิดเลขเร็ว หลักสูตรลูกคิด Advance ระดับ 5

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563

อบรมการสอน คิดเลขเร็ว หลักสูตรนิ้วมือ Advance ระดับ 5

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย 4ธันวาคม6

บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563

ประชุมคณะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยดร.วันชัย จึงวิบูลย์สถิตย์

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 6

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 5

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 4

Pre-Olympiads Maths Camp # Day 3

Pre-Olympiads Maths Camp # Day 2

Pre-Olympiads Maths Camp (24- 29 พฤศจิกายน 2563) # Day 1

การอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนโค้ดดิ้งสู่ศตวรรษที่ 21 ณ นครปฐม

ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เทอม1/2563

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ4)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ3)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ2)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ1)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ4)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ3)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ2)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ1 )

กิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองระดับป.1-ป.3

Project สิ่งประดิษฐ์ STREAMSS ม.3

คิดเลขเร็วBrainBalancingโดยใช้ลูกคิด_ตุลาคม

การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าค่าย1ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

อมรมจินตคณิตครูประจำชั้น

หลักสูตรคิดเลขเร็ว BrainBalancingปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำเดือนตุลาคม

ม.3 บูรณาการใช้ศาสตร์ความรู้ของ STREAMSS

ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี

กิจกรรมลอยกระทงประถม-มัธยม63

วันลอยกระทง63 อนุบาล

ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ 2563

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63

ป.5 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

ม.3 ทัศนศึกษาที่มูลนิธินักรบไทย อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา

น้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2563

อ.1ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

ม.1ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา

ป.4 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

ป.6 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

เตรียมอนุบาล 2 ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ อ.3

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ อ.2

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทานเพื่อนรัก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้?STREAMSS?

กิจกรรมอบรมพัฒนาตน พัฒนาจิต 2563

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนกันยายน63

คิดเลขเร็วBrainBalancingโดยใช้ลูกคิด_กันยายน63

วันพระราชทานธงชาติไทย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นเข็มที่ 2

Welcome Teacher Sherry Dayle Tejada , new English teacher

ศึกษาพลังงานทดแทนที่แหล่งเรียนรู้ ป้าปอโซล่าเซลล์

การบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยม

เทคนิคการสร้างสื่อ (ออฟไลน์ และ ออนไลน์)

ลงนามข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสสวท.ในการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1

ความรู้ด้านไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ในรายวิชา STREAMSS ระดับชั้น ม.3

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับพื้นฐาน

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-3

ภาพอนาคตของจังหวัดนครราชสีมาในทศวรรษหน้า

การวิพากษ์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ตัวแทนนักเรียนการแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองด้านการศึกษา

ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยดอกไม้

ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษา

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.4-6

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ป.1-3

อบรม ด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์

ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาทดลองเรียนแบบOn-Site

อบรมขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คิดเลขเร็วประถม-สิงหาคม63

ว่ายน้ำกับพี่อนุบาล 3

ว่ายน้ำอนุบาล 2

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

อ.1 หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 63

การตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน 2563

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมวันวิทย์พิชิตศักยภาพ ประจำปี 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (ชนิด 4 สายพันธุ์)

กิจกรรมกราบแม่และบอกรักแม่ของเด็กอนุบาลโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

พี่ประถมและมัธยม กราบแม่และบอกรักแม่

พ.ศ.ว.ร่วมใจจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 63

ไม่ขาดไม่ลาปีการศึกษา2562

อบรมคุณภาพการศึกษา เป้าหมายการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

 

 
Untitled Document