Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทานเพื่อนรัก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้?STREAMSS?

กิจกรรมอบรมพัฒนาตน พัฒนาจิต 2563

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนกันยายน63

คิดเลขเร็วBrainBalancingโดยใช้ลูกคิด_กันยายน63

วันพระราชทานธงชาติไทย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นเข็มที่ 2

Welcome Teacher Sherry Dayle Tejada , new English teacher

ศึกษาพลังงานทดแทนที่แหล่งเรียนรู้ ป้าปอโซล่าเซลล์

การบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยม

เทคนิคการสร้างสื่อ (ออฟไลน์ และ ออนไลน์)

ลงนามข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสสวท.ในการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1

ความรู้ด้านไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ในรายวิชา STREAMSS ระดับชั้น ม.3

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับพื้นฐาน

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-3

ภาพอนาคตของจังหวัดนครราชสีมาในทศวรรษหน้า

การวิพากษ์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ตัวแทนนักเรียนการแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองด้านการศึกษา

ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยดอกไม้

ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษา

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.4-6

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ป.1-3

อบรม ด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์

ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาทดลองเรียนแบบOn-Site

อบรมขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คิดเลขเร็วประถม-สิงหาคม63

ว่ายน้ำกับพี่อนุบาล 3

ว่ายน้ำอนุบาล 2

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

อ.1 หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 63

การตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน 2563

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมวันวิทย์พิชิตศักยภาพ ประจำปี 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (ชนิด 4 สายพันธุ์)

กิจกรรมกราบแม่และบอกรักแม่ของเด็กอนุบาลโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

พี่ประถมและมัธยม กราบแม่และบอกรักแม่

พ.ศ.ว.ร่วมใจจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 63

ไม่ขาดไม่ลาปีการศึกษา2562

อบรมคุณภาพการศึกษา เป้าหมายการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

MFEA

ตรวจประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พ.ศ.ว.ร่วมใจจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

Brain Balancing ประจำเดือนกรกฎาคม(ป.5-ป.6)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของน้องอนุบาล

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ประจำเดือนกรกฎาคม(ป.1-ป.4)

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing(ก.ค.63)

มาเคลื่อนไหวกันเถอะ กิจกรรมเคลื่อนไหวของน้องอนุบาล

บรรยากาศการเรียน onsite ที่โรงเรียนของพี่ประถม-มัธยม

หลักสูตรภาษาจีนกลางในระดับประถม-มัธยม

น้องอนุบาลกับการเสริมหลักสูตรภาษาจีนกลาง

กตัญญูบูชาครู 2563

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู 2563 ของป.1-ป.4

จัดกิจกรรมกตัญญูบูชาครู ระดับปฐมวัย 2563

ดนตรีสากล มาเรียนดนตรีสากลกับเด็กอนุบาล

ดนตรีสากลและเทควันโดของห้องเรียน IEP/IECP ป.1-ม.3

คอมพิวเตอร์อนุบาล

สาธารณสุขให้ความรู้

บรรยากาศการเรียนการสอนป.1-ม.3

ถวายเทียนพรรษาระดับปฐมวัย

บรรยากาศการสอนออนไลน์ (Online)

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องอนุบาลที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

นเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

เปิดเรียนวันแรกของเด็กปฐมวัย

มาถึงแล้ว Mask ผ้าอนุบาล

ร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

ข้อควรปฏิบัติ (ประถม-มัธยม)

ระเบียบข้อควรปฏิบัติ (ระดับปฐมวัย)

แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ตรวจประเมินสถานศึกษาครั้งที่ 1

แจกหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยในวันเปิดเทอม

จัดสวนหย่อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2563

Web m-Learning

พร้อมเปิดเทอม

คณะครูระดับประถม-มัธยมช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์

เตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกัน โควิด-19

คณะกรรมการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 6 ทีมที่เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ประชุมนำเสนอแนวทางการปรับแก้ไขแผนการสอนก่อนเปิดชั้นเรียนและรับฟังการสะท้อนหลงการเปิดชั้นเรียน

นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมสะท้อนคิดหลังการเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบวงรอบที่ 2

กิจกรรมลอยกระทง ร่วมกับชุมชน 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับประถม-ระดับมัธยม 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับปฐมวัย 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้รับรางวัลพระราชทาน ให้เป็นสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รอบที่ 2

เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ขยายผล การจัดการเรียนรู้รูปแบบ High Scope

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับ 4 ให้กับคณะครูและบุคลากรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้มอบรางวัลแหวนทองคำ 2 สลึง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขาด -ไม่ลา ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดห้องเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่1

เปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ขยายผล เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ด้วย Smart Devices

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดศาลาลอย 2562

เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่2 ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม

ภาพบรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ปฐมวัยปีที่ 3

ขยายผล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องวิทยาการคำนวณ 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมภาษาอังกฤษ, ทีมสังคมศึกษา, ทีมประถมศึกษาปีที่ 3, ทีมศิลปะ, ทีมภาษาไทย, ทีมประถมศึกษาปีที่ 2

อบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Servival Swimming Curriculum) จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

กิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าระบบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนที่ 4 และ5

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/2562

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายนต่อเป็นวันที่ 2 และได้ประชุมสะท้อนผลการสอนของคณะครู

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายน สำหรับวันแรกวันที่ 19 ก.ย. 62

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสพม.31

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ระดับปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมสุขศึกษาและพลศึกษา,ทีมวิทยาศาสตร์,ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3และทีมประถมศึกษาปีที่1

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1,ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2,ทีมคณิตศาสตร์และทีมการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการครั้งที่2 เรื่อง การถนอมอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

บูรณาการครั้งที่ 2 เรื่อง วิถีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ประสานงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บูรณาการครั้งที่2 เรื่อง ท่องโลกอาเซียนมหัศจรรย์มะละกอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ เรื่อง ตามรอยพ่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ เรื่อง ประเพณีขนมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยต้นไม้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส ที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ“การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทักษะการเขียนภาษาไทย”

ผู้บริหารเข้าประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

สรุปผลการแข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส์ ”ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ที่แข่ง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมประชุมวางแผนการต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “จามจุรีเกมส์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “จามจุรีเกมส์” ประจำปี 2562 ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

ฝ่ายปฐมวัยได้จัดแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก โดยผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

ตัวแทนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาเข้ารับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมโรงเรียน

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนสิงหาคมต่อเป็นวันที่ 3

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนต้นแบบ

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)วันที่ 2

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

วันที่ 19 ส.ค 62 เป็นการนิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมเข้าค่ายความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ตามโครงการค่ายความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สู่ทักษะการมีวิจารณญาณด้วยวิธีการให้ “การนั่งร้าน”

Mr. Lenjie Lamprea เข้าสังเกตการสอนของครูไทยและครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร My First English Adventure (MFEA)

กิจกรรม ASEAN DAY 2562

กิจกรรมอบรมพัฒนาตน พัฒนาจิต ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

คณะครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาและนักเรียนวงโยธวาทิต พงษ์ศิริวิทยา marching band ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เพื่อพัฒนา EF และกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

คณะกรรมการสมศ.เข้าประเมินโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาเป็นวันที่ 3

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อเป็นวันที่ 2

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ได้เข้ามาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามงาน/โครงการในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอด่านขุนทดและมาเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และ ดร.อำนาจ อยู่คำ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสารวิทยา

ถวายเทียนพรรษา นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2, ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมแห่เทียนพรรษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ภารดาสอาด สัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุม PLC

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 283 คน ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยผลไม้แสนอร่อย เรื่องผลไม้ตามฤดูกาล

ฝ่ายกิจการนักเรียนและงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยายบาลด่านขุนทดได้จัดให้มีการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลและปฐมวัยปีที่ 1-3

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 จากสมศ.ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญประจำปี 2562 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

บูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวี ปีการศึกษา 2562

 

 
Untitled Document