Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดการแข่งขันคิดเลขเร็วชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

มหกรรมการประเมินโครงงานนักเรียน

บูรณาการครั้งที่ 4 เรื่องขนมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย

สอบRTประถมศึกษาปีที่ 1

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็วประจำเดือนก.พ. ปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็วประจำเดือนก.พ.ประถมศึกษา1-6

ศึกษาดูงานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ทักษะวิชาการเครือข่าย 4-5

ติวสอบ O-NET ป.6กับม.3

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับนักเรียน 63 ระดับปฐมวัยปีที่ 2

กิจกรรมวันตรุษจีน 2563 (ระดับปฐมวัย)

ร่วมงานตรุษจีนที่เทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และรร.มัธยมด่านขุนทด

Project Approach ปฐมวัยปีที่2

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.ค.-ก.พ. 63

กิจกรรมวันตรุษจีน 2563 (ระดับประถมและมัธยม)

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2563

Project Approach ปฐมวัยปีที่ 3

วันครู 2563

วันครู 2563🌸🌸สพป.นม.5

ขอขอบพระคุณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

Merry Christmas 2019 Kindergarten

Christmas Day 2019

Project Approach ปฐมวัยปีที่1

ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ ครั้งที่ 2

Open House IEP 2020

การแข่งขันคิดเลขเร็วBrain Balancing ระดับชั้นปฐมวัยปีที่3

การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ระดับชั้น ป.1-ป.6

กิจกรรมสุขสันต์วันของหนู 63

แนะแนวการศึกษาต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี 2563

ประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ นครราชสีมา

แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฟุตบอล 7 คน FA CUP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมวัยปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาทีาสวนสัตว์นครราชสีมา

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา ปฐมวัยปีที่ 2

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา ปฐมวัยปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา

พัฒนาครูผู้นำด้านการสอนCodingและการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning

รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

แข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของโรงเรียนเอกชน 2562

ส่งกำลังใจไปเชียร์นักเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาที่เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งระดับภาค

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็วประจำเดือนธ.ค. ปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ประจำเดือนธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ของสำนักงานคุรุสภา สังกัดค

ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติไทย และวันพ่อ

ลงพื้นที่กิจกรรมโครงการ Project Approach

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 3 ทั้ง 11 ทีม

กิจกรรมโครงการ Project Approach เตรียมอนุบาล – ปฐมวัยปีที่3

สังเกตการสอนของครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร MFEA

งานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2562

ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหาร

อัญเชิญเกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธี

ขบวนรถอัญเชิญเกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง

พิธีถวายราชสดุดี 2562

แข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน จ.นครราชสีมา เครือข่าย 4 เอกชนโคราช 4 เกมส์ ครั้งที่ 39

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง)

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เดินทางไกลลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1 - ป.3

คณะครูร่วมประชุมสะท้อนคิดหลังการเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบวงรอบที่ 2

ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน Young Chinese Test (YCT) 2562

ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 6 ทีมที่เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ประชุมนำเสนอแนวทางการปรับแก้ไขแผนการสอนก่อนเปิดชั้นเรียนและรับฟังการสะท้อนหลงการเปิดชั้นเรียน

นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมสะท้อนคิดหลังการเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบวงรอบที่ 2

กิจกรรมลอยกระทง ร่วมกับชุมชน 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับประถม-ระดับมัธยม 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับปฐมวัย 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้รับรางวัลพระราชทาน ให้เป็นสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รอบที่ 2

เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ขยายผล การจัดการเรียนรู้รูปแบบ High Scope

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับ 4 ให้กับคณะครูและบุคลากรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้มอบรางวัลแหวนทองคำ 2 สลึง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขาด -ไม่ลา ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดห้องเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่1

เปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ขยายผล เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ด้วย Smart Devices

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดศาลาลอย 2562

เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่2 ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม

ภาพบรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ปฐมวัยปีที่ 3

ขยายผล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องวิทยาการคำนวณ 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมภาษาอังกฤษ, ทีมสังคมศึกษา, ทีมประถมศึกษาปีที่ 3, ทีมศิลปะ, ทีมภาษาไทย, ทีมประถมศึกษาปีที่ 2

อบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Servival Swimming Curriculum) จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

กิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าระบบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนที่ 4 และ5

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/2562

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายนต่อเป็นวันที่ 2 และได้ประชุมสะท้อนผลการสอนของคณะครู

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายน สำหรับวันแรกวันที่ 19 ก.ย. 62

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสพม.31

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ระดับปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมสุขศึกษาและพลศึกษา,ทีมวิทยาศาสตร์,ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3และทีมประถมศึกษาปีที่1

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1,ทีมระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2,ทีมคณิตศาสตร์และทีมการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการครั้งที่2 เรื่อง การถนอมอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

บูรณาการครั้งที่ 2 เรื่อง วิถีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ประสานงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บูรณาการครั้งที่2 เรื่อง ท่องโลกอาเซียนมหัศจรรย์มะละกอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ เรื่อง ตามรอยพ่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ เรื่อง ประเพณีขนมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยต้นไม้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส ที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ“การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทักษะการเขียนภาษาไทย”

ผู้บริหารเข้าประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

สรุปผลการแข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส์ ”ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ที่แข่ง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมประชุมวางแผนการต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “จามจุรีเกมส์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “จามจุรีเกมส์” ประจำปี 2562 ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

ฝ่ายปฐมวัยได้จัดแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก โดยผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

ตัวแทนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาเข้ารับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมโรงเรียน

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนสิงหาคมต่อเป็นวันที่ 3

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนต้นแบบ

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)วันที่ 2

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

วันที่ 19 ส.ค 62 เป็นการนิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมเข้าค่ายความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ตามโครงการค่ายความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนักวิทยาศาสตร์น้อยของระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สู่ทักษะการมีวิจารณญาณด้วยวิธีการให้ “การนั่งร้าน”

Mr. Lenjie Lamprea เข้าสังเกตการสอนของครูไทยและครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร My First English Adventure (MFEA)

กิจกรรม ASEAN DAY 2562

กิจกรรมอบรมพัฒนาตน พัฒนาจิต ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

คณะครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาและนักเรียนวงโยธวาทิต พงษ์ศิริวิทยา marching band ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เพื่อพัฒนา EF และกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

คณะกรรมการสมศ.เข้าประเมินโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาเป็นวันที่ 3

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อเป็นวันที่ 2

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ได้เข้ามาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามงาน/โครงการในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอด่านขุนทดและมาเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ และ ดร.อำนาจ อยู่คำ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสารวิทยา

ถวายเทียนพรรษา นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2, ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมแห่เทียนพรรษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้ให้การต้อนรับ ภารดาสอาด สัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุม PLC

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 283 คน ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยผลไม้แสนอร่อย เรื่องผลไม้ตามฤดูกาล

ฝ่ายกิจการนักเรียนและงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยายบาลด่านขุนทดได้จัดให้มีการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลและปฐมวัยปีที่ 1-3

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 จากสมศ.ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญประจำปี 2562 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

บูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวี ปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน เครือข่ายที่ 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2562

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1-3

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว (จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่ดี(Best Practices)

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และศิษย์เก่า

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู ปีการศึกษา 2562 ระดับเตรียมอนุบาลและปฐมวัยปีที่ 1 – 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมทำดีวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน San Yu Adventist School จากประเทศสิงคโปร์ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับ 3

บรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกของระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัยและกิจกรรมสานสัมพันธ์ไตรภาคี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Nursery) ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตร “Teachers’ Training Course For My First English Adventure (MFEA)”

คณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ

 

 
Untitled Document