Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดจามจุรีเกมส์? ประจำปี 2563 ของป.1-4

Mask ผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 อนุบาลและมัธยม

สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Christmas Day 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล

กิจกรรมวันคริสต์มาสระดับปฐมวัย 2563

จัดสอนเสริมทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมค่าย 1 หลักสูตรของ สอวน.

กิจกรรม B2S Smart to U ติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

อบรมครูปฐมวัยเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง

ชนะเลิศ ฟุตซอล ระดับอนุบาลปีที่ 1-3

การคิดเลขเร็ว หลักสูตรนิ้วมือ ประจำเดือนธันวาคม

โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโมและโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ดูงาน

การคิดเลขเร็ว หลักสูตรลูกคิด ประจำเดือนธันวาคม

สอนเสริมให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนา ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ป.1 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา

อบรมการสอน คิดเลขเร็ว หลักสูตรลูกคิด Advance ระดับ 5

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563

อบรมการสอน คิดเลขเร็ว หลักสูตรนิ้วมือ Advance ระดับ 5

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย 4ธันวาคม6

บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563

ประชุมคณะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยดร.วันชัย จึงวิบูลย์สถิตย์

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 6

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 5

Pre-Olympiad Maths Camp # Day 4

Pre-Olympiads Maths Camp # Day 3

Pre-Olympiads Maths Camp # Day 2

Pre-Olympiads Maths Camp (24- 29 พฤศจิกายน 2563) # Day 1

การอบรมพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

ประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนโค้ดดิ้งสู่ศตวรรษที่ 21 ณ นครปฐม

ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เทอม1/2563

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ4)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ3)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ2)

ลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รอบ1)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ4)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ3)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ2)

ค่ายพักแรมของลูกเสือ ? เนตรนารีสามัญ ป.5-6 (รอบ1 )

กิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองระดับป.1-ป.3

Project สิ่งประดิษฐ์ STREAMSS ม.3

คิดเลขเร็วBrainBalancingโดยใช้ลูกคิด_ตุลาคม

การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าค่าย1ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

อมรมจินตคณิตครูประจำชั้น

หลักสูตรคิดเลขเร็ว BrainBalancingปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำเดือนตุลาคม

ม.3 บูรณาการใช้ศาสตร์ความรู้ของ STREAMSS

ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี

กิจกรรมลอยกระทงประถม-มัธยม63

วันลอยกระทง63 อนุบาล

ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ 2563

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63

ป.5 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

ม.3 ทัศนศึกษาที่มูลนิธินักรบไทย อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา

น้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2563

อ.1ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ

ม.1ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา

ป.4 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

ป.6 ทัศนศึกษา ที่วัดป่าหลักร้อย

เตรียมอนุบาล 2 ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ อ.3

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

ทัศนศึกษาที่วิหารเทพวิทยาคม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ อ.2

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทานเพื่อนรัก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้?STREAMSS?

กิจกรรมอบรมพัฒนาตน พัฒนาจิต 2563

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนกันยายน63

คิดเลขเร็วBrainBalancingโดยใช้ลูกคิด_กันยายน63

วันพระราชทานธงชาติไทย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นเข็มที่ 2

Welcome Teacher Sherry Dayle Tejada , new English teacher

ศึกษาพลังงานทดแทนที่แหล่งเรียนรู้ ป้าปอโซล่าเซลล์

การบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยม

เทคนิคการสร้างสื่อ (ออฟไลน์ และ ออนไลน์)

ลงนามข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสสวท.ในการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1

ความรู้ด้านไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ในรายวิชา STREAMSS ระดับชั้น ม.3

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับพื้นฐาน

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-3

ภาพอนาคตของจังหวัดนครราชสีมาในทศวรรษหน้า

การวิพากษ์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ตัวแทนนักเรียนการแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองด้านการศึกษา

ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ในหน่วยดอกไม้

ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษา

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.4-6

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ป.1-3

อบรม ด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์

ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาทดลองเรียนแบบOn-Site

อบรมขยายผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คิดเลขเร็วประถม-สิงหาคม63

ว่ายน้ำกับพี่อนุบาล 3

ว่ายน้ำอนุบาล 2

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing เดือนสิงหาคม

อ.1 หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 63

การตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน 2563

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมการสร้างทีมงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมวันวิทย์พิชิตศักยภาพ ประจำปี 2563

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (ชนิด 4 สายพันธุ์)

กิจกรรมกราบแม่และบอกรักแม่ของเด็กอนุบาลโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

พี่ประถมและมัธยม กราบแม่และบอกรักแม่

พ.ศ.ว.ร่วมใจจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 63

ไม่ขาดไม่ลาปีการศึกษา2562

อบรมคุณภาพการศึกษา เป้าหมายการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

MFEA

ตรวจประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พ.ศ.ว.ร่วมใจจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

Brain Balancing ประจำเดือนกรกฎาคม(ป.5-ป.6)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของน้องอนุบาล

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing ประจำเดือนกรกฎาคม(ป.1-ป.4)

หลักสูตรคิดเลขเร็ว Brain Balancing(ก.ค.63)

มาเคลื่อนไหวกันเถอะ กิจกรรมเคลื่อนไหวของน้องอนุบาล

บรรยากาศการเรียน onsite ที่โรงเรียนของพี่ประถม-มัธยม

หลักสูตรภาษาจีนกลางในระดับประถม-มัธยม

น้องอนุบาลกับการเสริมหลักสูตรภาษาจีนกลาง

กตัญญูบูชาครู 2563

กิจกรรมกตัญญูบูชาครู 2563 ของป.1-ป.4

จัดกิจกรรมกตัญญูบูชาครู ระดับปฐมวัย 2563

ดนตรีสากล มาเรียนดนตรีสากลกับเด็กอนุบาล

ดนตรีสากลและเทควันโดของห้องเรียน IEP/IECP ป.1-ม.3

คอมพิวเตอร์อนุบาล

สาธารณสุขให้ความรู้

บรรยากาศการเรียนการสอนป.1-ม.3

ถวายเทียนพรรษาระดับปฐมวัย

บรรยากาศการสอนออนไลน์ (Online)

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องอนุบาลที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

นเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

เปิดเรียนวันแรกของเด็กปฐมวัย

มาถึงแล้ว Mask ผ้าอนุบาล

ร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

ข้อควรปฏิบัติ (ประถม-มัธยม)

ระเบียบข้อควรปฏิบัติ (ระดับปฐมวัย)

แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ตรวจประเมินสถานศึกษาครั้งที่ 1

แจกหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยในวันเปิดเทอม

จัดสวนหย่อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2563

Web m-Learning

พร้อมเปิดเทอม

คณะครูระดับประถม-มัธยมช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์

เตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกัน โควิด-19

คณะกรรมการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 6 ทีมที่เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ประชุมนำเสนอแนวทางการปรับแก้ไขแผนการสอนก่อนเปิดชั้นเรียนและรับฟังการสะท้อนหลงการเปิดชั้นเรียน

นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมสะท้อนคิดหลังการเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบวงรอบที่ 2

กิจกรรมลอยกระทง ร่วมกับชุมชน 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับประถม-ระดับมัธยม 2562

กิจกรรมลอยกระทงของระดับปฐมวัย 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาได้รับรางวัลพระราชทาน ให้เป็นสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รอบที่ 2

เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 8 ทีม

ขยายผล การจัดการเรียนรู้รูปแบบ High Scope

อบรมวิธีคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ระดับ 4 ให้กับคณะครูและบุคลากรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้มอบรางวัลแหวนทองคำ 2 สลึง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขาด -ไม่ลา ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

ประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดห้องเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่1

เปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ประชุมก่อนเปิดชั้นเรียน ครูต้นแบบวงรอบที่ 1

ขยายผล เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ด้วย Smart Devices

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดศาลาลอย 2562

เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่2 ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม

ภาพบรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ปฐมวัยปีที่ 3

ขยายผล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องวิทยาการคำนวณ 2562

วิพากษ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ PLC วงรอบที่ 1 ทีมภาษาอังกฤษ, ทีมสังคมศึกษา, ทีมประถมศึกษาปีที่ 3, ทีมศิลปะ, ทีมภาษาไทย, ทีมประถมศึกษาปีที่ 2

อบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Servival Swimming Curriculum) จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

กิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าระบบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนที่ 4 และ5

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/2562

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายนต่อเป็นวันที่ 2 และได้ประชุมสะท้อนผลการสอนของคณะครู

นิเทศติดตามการเรียนคิดเลขเร็ว(จินตคณิต)ตามหลักสูตร Brain Balancing ประจำเดือนกันยายน สำหรับวันแรกวันที่ 19 ก.ย. 62

 

 
Untitled Document