Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมMr. Lenjie Lamprea เข้าสังเกตการสอนของครูไทยและครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร My First English Adventure (MFEA)


     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


                รูปทั้งหมด 28
                 หน้า  [1]    

 

 
Untitled Document