Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สู่ทักษะการมีวิจารณญาณด้วยวิธีการให้ “การนั่งร้าน”


     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


                รูปทั้งหมด 29
                 หน้า  [1]    

 

 
Untitled Document