Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ประมวลกิจกรรมครูต้นแบบวงรอบที่ 2 ทั้ง 6 ทีมที่เปิดชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ประชุมนำเสนอแนวทางการปรับแก้ไขแผนการสอนก่อนเปิดชั้นเรียนและรับฟังการสะท้อนหลงการเปิดชั้นเรียน


     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


                รูปทั้งหมด 27
                 หน้า  [1]    

 

 
Untitled Document