Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   

    

 
 
 
นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน
นายยงยุทธ ทองคำ
นายชัยสิทธิ์ มีชัย
นายอาธิกร โสภา
ว่าที่ ร.ต.หญิงนงนุช อบอุ่น
นายวัชรพล อังขุนทด
นายชัยณรงค์ ฉั่วสวัสดิ์
นายสิทธิพงษ์ แช่มวัฒนา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document