Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
ส.อ.หญิงสุภาพร คนขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
 
นางสาวนฤมล กมขุนทด
นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์
นางตาริกา ใจกันธิยะ
นางสาวกัญจนัฐ หอมจันทึก
นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี
นางสาวณัตตยา มณีรัตน์   นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก นางสาวอรอินทร์ เคนซุ่ย นายสุริยา คำนัน   นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง
 
 
 

Mr.Maxwell Rymbai

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Mr.Edjen Herdionczar P. Peralta

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Tschlyn Sharmme A. Galan

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Aloha N. Tagoctoc

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

นางสาวศิรินยา สมหวัง

 
 

Ms.Sheila Mae Domingo

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

Ms.Revelyn Pearl Artieda

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Sherry Dayle Tejada

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms.Thea Keren D. Tejada

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

Mr.Richard Amistoso

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
 

Mrs. He Shan

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง

Miss.CHEN DAMIN

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง

นางสาวกัลยารัตน์ พรศิวกุลวงศ์

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document