Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

บุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
นางจงจิต มวลชู
หัวหน้าฝ่ายธุรการ / การเงิน
นางอุบลวดี เกษรบัวทอง
ฝ่ายธุรการ
นายเนิน ทับขุนทด
ที่ปรึกษาฝ่ายบุคลากร/นายทะเบียน
นายวีทัศน์ ทองล้วน
เจ้าหน้าที่งาน PSIS
นายยงค์ยุทธ มวลชู
ที่ปรึกษาฝ่าย IT
 
 
 
นายจักรี พงษ์ศิริ
ผู้ประสานงานครูต่างชาติ
นางสาวจุรีรัตน์ พงษ์ศิริ
ฝ่ายธุรการ
นางสมจิต ทับขุนทด
ครูที่ปรึกษางานบริหารทั่วไป
นางสมบูรณ์ ทองล้วน
หัวหน้าสายปฐมวัย
นางสาวอมรรัตน์ มอมขุนทด
ฝ่ายธุรการแผนกปฐมวัย
 
 
 
นางสาวศศิธร ทองถนอม
เลขาผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ
นางสาววรรณภา ทรัพย์สันเทียะ
เจ้าหน้าที่งาน MIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document