Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

   *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*

    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย
    จดหมายข่าวโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
    ประกาศรับสมัครครู
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 8 )
   
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 6 )
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 5 )

 


ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทดตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบที่ 1แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน คิด เขียน สู่โลกแห่งความสุข และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตร นักเรียนGMSP,GSSP

 

 

Untitled Documentสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 
 
 
 

 
Untitled Document