Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

นางฤาชุตา แก้วพลายงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

นางแสงอรุณ คุ้มคง
นางสาวกัญจน์รัศม์ ถาวจัตุรัส
นายเอกลักษณ์ ทองดีนอก
จ.ส.ต.หญิงนาฎยา โครักษา
นายเนิน ทับขุนทด
นางสาววันวิสา พาขุนทด
นางสาวเนตรนรินทร์ ธงสันเทียะ
 
           
         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document