Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 


เพลงมาร์ช...พงษ์ศิริวิทยา

 


 

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรารักและสามัคคี

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สร้างความร้คู่ความดี

* เป็นปีกแกร่งแห่งปัญญา การศึกษาที่ก้าวล้ำ

เป็นคบเพลิงแห่งแสงธรรม ความสว่างของความรู้

ชมพู เหลือง เรืองรอง ก้องเกียรติเกรียงไกร จารึกไว้ในนาม พ.ศ.ว.

ด่าน เราร่วมใจ พัฒนา ไปไม่หวั่น

ขุน เขาขวางกั้น เรามุ่งมั่นกันต่อ

ทด แทนบุญคุณ ภูมิแผ่นดินแม่พ่อ

พ.ศ.ว. เกียรติก้องเกริกไกร (ซ้ำ * )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document