Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรับสมัครครู
    ขอเลื่อนการเรียนซ่อมเสริมภาษาไทยและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
    ขอเลื่อนการรับเอกสาร การจบชั้น ม.3
    โรงเรียนจัดเตรียมสั่งซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนนให้พร้อมสำหรับวันเปิดเทอม
    ขอเลื่อนการเรียนซ่อมเสริมภาษาไทยและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
    ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
    ตรวจสอบยอดค้างชำระก่อนประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศยกเลิกการรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศยกเลิกการมาฟังผลสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.4 ปีการศึกษา2563
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 2
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 1
    รายละเอียดประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องIEPC.S.1
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 7
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 6
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 5
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 4
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 3
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 2
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผ่นที่ 1
    ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องIEPC.S.1
    รายละเอียดประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-จีนเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและรับทุนการศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-จีนเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.5 ปีการศึกษา2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.4 ปีการศึกษา2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.3 ปีการศึกษา2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.2 ปีการศึกษา2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.1 ปีการศึกษา2563
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 ปีการศึกษา2563 (แผ่นที่ 2)
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 ปีการศึกษา2563 (แผ่นที่1)
    รายละเอียดการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมของห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม IEP. ปีการศึกษา 2563
    ประกาสผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้น อนุบาลปีที่3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 4
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1
    เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ไปร่วมชม และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่3
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่2
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่1
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่และชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่7)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่6)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่5)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่4)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่3)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่2)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่1)
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนIEP ประจำปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดการมอบตัวของนักเรียนทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.S.1
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.6
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.5
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.4
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.3
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.2
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.1
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่3)
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่2)
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่1)
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่2)
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่1)
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่4
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นที่9)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นที่8)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นที่7)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นที่6)

 

 
Untitled Document