Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย
    จดหมายข่าวโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
    ประกาศโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
    ประกาศรับสมัครครู
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 8 )
   
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 6 )
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 5 )
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 4 )
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 3 )
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 2)
    ประกาศผลสอบรอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 1)
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IECP.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IECP.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IECP.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (แผ่นที่ 3)
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (แผ่นที่ 2)
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP.) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (แผ่นที่ 1)
    ประกาศผลสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม (IEP./IECP.) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
    ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (GSSP.S1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แผ่นที่ 2)
    ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (GSSP.S1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แผ่นที่ 1)
    ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GMSP.S1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (GMSP.S1) และวิทยาศาสตร์ (GSSP.S1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    การสมัครเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน (Summer School) 19-30 เมษายน 2564
    ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 2 )
    ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แผ่นที่ 1)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 10)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 9)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 8)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 7)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 6)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 5)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 4)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 3)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 2)
    ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (แผ่นที่ 1)
    ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการทดสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครั้งที่ 1
    กิจกรรม IEP./IECP. Open House วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( แผ่นที่ 2 )
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( แผ่นที่ 1 )
    ประกาศรับสมัครครู
    เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ไปร่วมชม และให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่3
   
    โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2561 แผ่นที่1
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่และชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่7)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่6)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่5)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่4)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่3)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่2)
    ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แผ่นที่1)
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนIEP ประจำปีการศึกษา 2562
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2562
   
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.S.1
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.6
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.5
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.4
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.3
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.2
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.P.1
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่3)
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่2)
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม IEP.K.3 (แผ่นที่1)
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนและชำระค่าธรรมเนียมห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2562
    ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านสติปัญญาเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่2)
    ระบบ App “mParent-MIS” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (แผ่นที่1)
   
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่3
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่2
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่1
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

 

 
Untitled Document