Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 

 

นางสาวพิมลพิมพ์ กุลขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 
 
นางสาวณัฐพร ปั่นสันเทียะ
นางสาวสุลัดดา เบ้าคำ

นางสาวอมรา เมธโยดม
นายสุรฉัตร แก้วพลายงาม
นางสาวปิยะฉัตร เปิงขุนทด
นางสาวศิริวรรณ์ ยอดเมือง
นางศิรินดา พึขุนทด
นางกรุณาพร หมั่นพิทักษ์พงศ์
นางสาวอมรินทร์ พบขุนทด
นางสาววันเพ็ญ แสนบุญค้อ
นางสาวนฤมล ตั้งชูวงศ์
นายรวิโรจน์ วีระชาติ
นางสาวขนิษฐา บุญอุ้ม
นางสาวชลธิชา พลขุนทด
             
นายพิสิฏฐ์ ชลายนนาวิน
นางสาวจิราภรณ์ บุญแย้ม
นางสาวกัณฐิมา เกตุขุนทด
นางสาวมณีรัตน์ มำขุนทด
นายธนกร กรรภิรมย์
นายปภาวิท แก้วไสย์
นางสาวณัฐธิดา กอบัว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document