Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
 
 
 

นางสมลักษณ์ ทองดีนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
นายกรวิทย์ เกนขุนทด
นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี
นายอิทธิศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ

นายเวียงชัย ธงสันเทียะ
นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด
ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ ขอยันกลาง
นางสาวพิมลกานต์ กิตติพิชญางกูร
นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ
 
 
       
นางสาววราภรณ์ ภูขุนทด
 
นางจำปา โกยขุนทด
นางรัตนาภรณ์ กลอนโคกสูง
 
             
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document