Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
 
 
 

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 
นางสมลักษณ์ ทองดีนอก
นายอิทธิศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี
นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ
นายเวียงชัย ธงสันเทียะ
นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด

นางสาวพิมลกานต์ กิตติพิชญางกูร
นายทศวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์
นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ
   
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document