Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 


 

คำขวัญ

วิชาการดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม
 


ปรัชญา

ประพฤติดี    มีความรู้   นำสู่คุณธรรม


 

พุทธปรัชญา

สุวิชาโน ภวฺ โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

 
มีวินัย ใฝ่เรียน เขียนอ่าน
 

 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน
 
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document