Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
นายวัฒนา พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 
 
   
   
   

นายเสน่ห์ สุมขุนทด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผ่อง ชูเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวัฒน์ พิมพ์อุบล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
   
   
   

นายกิตติชัย อมฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมทบ แก่นจันทึก

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสวัสดิ์ ธรรมวงศ์

ผู้แทนครู

   
   
     
   

 

ว่าที่ ร.อ. ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ

กรรมการเลขานุการ

     

นายวิชัย หาญปิยนันท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายสมบูรณ์ คิวขุนทด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายไพเส็ง ตั้งชีวเจริญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน


นายวัชรา เหิมขุนทด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายเกษม มิกขุนทด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายเนิน ทับขุนทด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการโรงเรียน


 

 

             
   

 

       
   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document