Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
 

นายวัฒนา พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
 
   
   
   

นายเสน่ห์ สุมขุนทด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผ่อง ชูเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติชัย อมฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
   
   
   

นายสมทบ แก่นจันทึก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัชรา เหิมขุนทด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนิน ทับขุนทด

ผู้แทนผู้ปกครอง

   
   
     
   

 

ว่าที่ ร.อ. ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ

กรรมการเลขานุการ

     

 

 

 

 

 

 


 

 

             
   

 

       
   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document