Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย

 
 
 
 
นางสาววนิดา นอกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
 
 
นางสาวกาญจนา อยู่คง
นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด
นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด
นางศรีสุดา ทองคำ
นางสาวสุมาลี โมขุนทด
นางสาวสาธิตา แนมขุนทด
นางสาวนิภาพร บมขุนทด
นางสาวสุมาลี เพมขุนทด
นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์
นายเอกภาพ ฉุดพิมาย

นางสาวพรพิลัย พลงาม
นายวุฒิพงษ์ โอดคำดี
นางนิตยา สายจันทร์
นายเกียรติศักดิ์ อัครปรีชาศาสตร์
นางสาวนิภาพร มูลเอก
 
       
           
นางสาวสุพรรณี ลานตวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document