School Board

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายวัฒนา พงษ์ศิริ
นายวัฒนา พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
นายเสน่ห์ สุมขุนทด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสน่ห์ สุมขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติชัย อมฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติชัย อมฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมทบ แก่นจันทึก  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมทบ แก่นจันทึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัชรา เหิมขุนทด <br> ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัชรา เหิมขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเนิน ทับขุนทด  ผู้แทนผู้ปกครอง
นายเนิน ทับขุนทด
ผู้แทนผู้ปกครอง
ว่าที่ ร.อ. ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ กรรมการเลขานุการ
ว่าที่ ร.อ. ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ
กรรมการเลขานุการ