Symbols

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

โลโก้โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

พ.ศ.ว.

สีประจำโรงเรียน

Unique

เอกลักษณ์

แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบ
Identity

อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่เรียน เขียนอ่าน