March & Lyrics

เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เรารักและสามัคคี
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สร้างความร้คู่ความดี
* เป็นปีกแกร่งแห่งปัญญา การศึกษาที่ก้าวล้ำ
เป็นคบเพลิงแห่งแสงธรรม ความสว่างของความรู้
ชมพู เหลือง เรืองรอง ก้องเกียรติเกรียงไกร
จารึกไว้ในนาม พ.ศ.ว.
ด่าน เราร่วมใจ พัฒนา ไปไม่หวั่น
ขุน เขาขวางกั้น เรามุ่งมั่นกันต่อ
ทด แทนบุญคุณ ภูมิแผ่นดินแม่พ่อ
พ.ศ.ว. เกียรติก้องเกริกไกร (ซ้ำ * )