กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวพิมลพิมพ์ กุลขุนทด

นางสาวพิมลพิมพ์ กุลขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุลัดดา เบ้าคำ

นางสาวสุลัดดา เบ้าคำ

นางสาวอมรา เมธโยดม

นางสาวอมรา เมธโยดม

นายสุรฉัตร แก้วพลายงาม

นางสาวณัฐพร ปั่นสันเทียะ

นางสาวณัฐพร ปั่นสันเทียะ

นางสาวปิยะฉัตร เปิงขุนทด

นางสาวปิยะฉัตร เปิงขุนทด

นางศิริวรรณ์ ยอดเมือง

นางศิริวรรณ์ ยอดเมือง

นางกรุณาพร หมั่นพิทักษ์พงศ์

นางกรุณาพร หมั่นพิทักษ์พงศ์

นางศิรินดา พึขุนทด

นางศิรินดา พึขุนทด

นางสาวนฤมล ตั้งชูวงศ์

นางสาวนฤมล ตั้งชูวงศ์

นางสาวกมลธร สุกิจพงษ์

นางสาวกมลธร สุกิจพงษ์

นางสาวปรียา เหียนขุนทด

นางสาวปรียา เหียนขุนทด

นางสาวอุไรวรรณ  สายจันทร์

นางสาวอุไรวรรณ สายจันทร์

นายพิสิฏฐ์ ชลายนนาวิน

นายพิสิฏฐ์ ชลายนนาวิน

นายธนกร กรรภิรมย์

นายธนกร กรรภิรมย์

นางสาวจิราภรณ์ บุญแย้ม

นางสาวจิราภรณ์ บุญแย้ม

นายปภาวิท แก้วใสย์

นายปภาวิท แก้วใสย์

นางสาวกัณฐิมา เกตุขุนทด

นางสาวกัณฐิมา เกตุขุนทด

นางสาวมณีรัตน์ มำขุนทด

นางสาวมณีรัตน์ มำขุนทด

นางสาวณัฐธิดา กอบัว

นางสาวณัฐธิดา กอบัว