นำนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19