กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฤาชุตา แก้วพลายงาม

นางฤาชุตา แก้วพลายงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางแสงอรุณ คุ้มคง

นางแสงอรุณ คุ้มคง

นางสาวกัญจน์รัศม์ ถาวจัตุรัส

นางสาวกัญจน์รัศม์ ถาวจัตุรัส

นายเอกลักษณ์ ทองดีนอก

นายเอกลักษณ์ ทองดีนอก

จ.ส.ต.หญิงนาฎยา โครักษา

จ.ส.ต.หญิงนาฎยา โครักษา

นายเนิน ทับขุนทด

นายเนิน ทับขุนทด

นางสาววันวิสา พาขุนทด

นางสาววันวิสา พาขุนทด

นางสาวเนตรนรินทร์ ธงสันเทียะ

นางสาวเนตรนรินทร์ ธงสันเทียะ