กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ส.อ.หญิงสุภาพร คนขุนทด

ส.อ.หญิงสุภาพร คนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

	นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นายสุริยา คำนัน

นายสุริยา คำนัน

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ

นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ

Mr.Maxwell Rymbai

Mr.Maxwell Rymbai

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Ms.Sherry Dayle Tejada

Ms.Sherry Dayle Tejada

Ms.Thea Keren D. Tejada

Ms.Thea Keren D. Tejada

Mr. John Michael C. Morley

Mr. John Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms.Christie Mae M. Condes

Ms.Christie Mae M. Condes

Mr.Raven Jul R. Uy

Mr.Raven Jul R. Uy

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง
Ms. Liu Xinyi

Ms.Liu Xinyi

Ms.Zhang Liwan

Ms.Zhang Liwan

Ms.Lu Anqi

Ms.Lu Anqi

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวบัวแก้ว ใจหาญ

นางสาวบัวแก้ว ใจหาญ

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง

นางสาววัลย์สุดาพร  จิตกลาง

นางสาววัลย์สุดาพร จิตกลาง