กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นายสุริยา คำนัน

นายสุริยา คำนัน

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

นางสาวสุทธินันท์ ภูมิโคกรักษ์

นางสาวสุทธินันท์ ภูมิโคกรักษ์

Mr.Maxwell Rymbai

Mr.Maxwell Rymbai

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Mr. John Michael C. Morley

Mr. John Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms.Christie Mae M. Condes

Ms.Christie Mae M. Condes

Mr.Raven Jul R. Uy

Mr.Raven Jul R. Uy

Mr.Reymar Aurita Nacion

Mr.Reymar Aurita Nacion

ครูผู้สอนภาษาจีนกลาง
นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวบัวแก้ว ใจหาญ

นางสาวบัวแก้ว ใจหาญ

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง

Ms.Lu Anqi

Ms.Lu Anqi

Miss Yang Tingting

Miss Yang Tingting

Miss Luo Yuan Lin

Miss Luo Yuan Lin