กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ส.อ.หญิงสุภาพร คนขุนทด

ส.อ.หญิงสุภาพร คนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางบุญรักษ์ ยุ่นประยงค์

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

นางสุชาดา วัฒนพิทักษ์สกุล

	นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

นางสาวชลธิรศน์ วาสสามัคคี

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาวณัตตยา มณีรัตน์

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นางสาววัชราภรณ์ แก้วฝ่ายนอก

นายสุริยา คำนัน

นายสุริยา คำนัน

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิรินยา สมหวัง

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด

Ms.Tschlyn Sharmme A. Galan

Ms.Tschlyn Sharmme A. Galan

Mr.Maxwell Rymbai

Mr.Maxwell Rymbai

Ms.Sheila Mae Domingo

Ms.Sheila Mae Domingo

Ms.Revelyn Pearl Artieda

Ms.Revelyn Pearl Artieda

Ms.Sherry Dayle Tejada

Ms.Sherry Dayle Tejada

Ms.Thea Keren D. Tejada

Ms.Thea Keren D. Tejada

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Ms.Alma Joy Laoagan Baluquing

Mr. John Michael C. Morley

Mr. John Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Mr. Luke Michael C. Morley

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms.Diana Matcho Linwalyn

Ms. Liu Xinyi

Ms.Liu Xinyi

Ms.Zhang Liwan

Ms.Zhang Liwan

Ms.Lu Anqi

Ms.Lu Anqi

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ

นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญพุดซา

นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญพุดซา

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง

นางสาวพัชริดา ไม้พลวง