กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด

นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวกาญจนา อยู่คง

นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด

นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด

นางศรีสุดา ทองคำ

นางศรีสุดา ทองคำ

นางสาววนิดา นอกขุนทด

นางสาวสุมาลี โมขุนทด

นางสาวสุมาลี โมขุนทด

นางสาวสาธิตา แนมขุนทด

นางสาวสาธิตา แนมขุนทด

นางสาวนิภาพร บมขุนทด

นางสาวนิภาพร บมขุนทด

นางสาวสุมาลี เนื่องจาก

นางสาวสุมาลี เนื่องจาก

นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์

นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์

นางสาวพรพิลัย พลงาม

นางสาวพรพิลัย พลงาม

นางสาวชัญญาพัชร์ สิริภัชวิวัฒน์

นางสาวชัญญาพัชร์ สิริภัชวิวัฒน์

นางสาวปรียานุช สระขุนทด

นางสาวปรียานุช สระขุนทด

นางสาวกาญจนา เยือนพิมาย

นางสาวกาญจนา เยือนพิมาย

นางสาวสุทธิชา  กลขุนทด

นางสาวสุทธิชา กลขุนทด

นางสาวธัญชนก หาญเสนา

นางสาวธัญชนก หาญเสนา

นางสาวน้ำฝน ควงขุนทด

นางสาวน้ำฝน ควงขุนทด

นางสาวจุฑามาศ ซอมขุนทด

นางสาวจุฑามาศ ซอมขุนทด