กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววนิดา นอกขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวกาญจนา อยู่คง

นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด

นางสาวอัจฉรา บุกขุนทด

นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด

นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด

นางศรีสุดา ทองคำ

นางศรีสุดา ทองคำ

นางสาวสุมาลี โมขุนทด

นางสาวสุมาลี โมขุนทด

นางสาวสาธิตา แนมขุนทด

นางสาวสาธิตา แนมขุนทด

นางสาวนิภาพร บมขุนทด

นางสาวนิภาพร บมขุนทด

นางสาวสุมาลี เพมขุนทด

นางสาวสุมาลี เพมขุนทด

นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์

นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์

นางสาวพรพิลัย พลงาม

นางสาวพรพิลัย พลงาม

นางสาวสุพรรณี ลานตวน

นางสาวสุพรรณี ลานตวน

นางสาวนิภาพร มูลเอก

นางสาวนิภาพร มูลเอก

นางสาวสุทธิชา  กลขุนทด

นางสาวสุทธิชา กลขุนทด

นางสาวชัญญพัชร์ สิริภัชวิวัฒน์

นางสาวชัญญพัชร์ สิริภัชวิวัฒน์

นายสุวภัทร เมียนขุนทด

นายสุวภัทร เมียนขุนทด