ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

 

เตรียมอนุบาล

นางสมลัคนา กลมขุนทด

นางสมลัคนา กลมขุนทด

หัวหน้าระดับเตรียมอนุบาล
นางสมลัคนา กลมขุนทด

นางสมลัคนา กลมขุนทด

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

นางสาวอรวรรณ พุธขุนทด

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
นางสาวสุดใจ เมียขุนทด

นางสาวสุดใจ เมียขุนทด

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
นางสาวศิริลักษณ์ ยวดยาน

นางสาวศิริลักษณ์ ยวดยาน

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
นางสาวอภิสรา ต๊ะสุ

นางสาวอภิสรา ต๊ะสุ

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

ปฐมวัยปีที่ 1

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1 /1
นางสาวพัชรี สีลอด

นางสาวพัชรี สีลอด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
นางสาวปาริฉัตร ดุนขุนทด

นางสาวปาริฉัตร ดุนขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 IEP.
นางสาวณัฐกานต์ แสงทอง

นางสาวณัฐกานต์ แสงทอง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1
นางสาวนาตยา ผิวสว่าง

นางสาวนาตยา ผิวสว่าง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
นางมยุรี พืมขุนทด

นางมยุรี พืมขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 IEP.

ปฐมวัยปีที่ 2

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

หัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่ 2
นางสาวรัตนา ศรีหาญ

นางสาวรัตนา ศรีหาญ

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
นางสาวนงเยาว์ แจ้งจันทร์

นางสาวนงเยาว์ แจ้งจันทร์

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
นางศรีฤทัย ชูขุนทด

นางศรีฤทัย ชูขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
นางสาวชมพูนุช เชิงขุนทด

นางสาวชมพูนุช เชิงขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4
นางสาวเกษราภรณ์ ศิริสิทธิ์ธนาเดช

นางสาวเกษราภรณ์ ศิริสิทธิ์ธนาเดช

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
นางสาวสุจิตร ฉวีวงค์

นางสาวสุจิตร ฉวีวงค์

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 IEP.
นางสาวชุติกาญจน์ สินศิริ

นางสาวชุติกาญจน์ สินศิริ

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 IEP.
นางสาวอมรรัตน์ พัฒนวิชัย

นางสาวอมรรัตน์ พัฒนวิชัย

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
นางสาวบุษกร กองแก้ว

นางสาวบุษกร กองแก้ว

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
นางสาววรรณชนาฎ แสนหาญ

นางสาววรรณชนาฎ แสนหาญ

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4
นางนิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์

นางนิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
นางสาวณัฎฐาสุภัค นิธิกรณ์กุลภรณ์

นางสาวณัฎฐาสุภัค นิธิกรณ์กุลภรณ์

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 IEP.
นางสาวธิรดา สงสุวรรณ์

นางสาวธิรดา สงสุวรรณ์

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 IEP.
นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

หัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่ 3
นางสาวจิราพร ชอบสว่าง

นางสาวจิราพร ชอบสว่าง

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
นางสาวนฤมล เที่ยงตรง

นางสาวนฤมล เที่ยงตรง

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
นางสาวสินธนา ขิขุนทด

นางสาวสินธนา ขิขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
นางสาวพิศเพลิน สุพล

นางสาวพิศเพลิน สุพล

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 (IEP.)
นางสาวพรรณพนัช ก้านขุนทด

นางสาวพรรณพนัช ก้านขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 IEP.
นางมาลีพร กันขุนทด

นางมาลีพร กันขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
นางสาวสุมินตรา หัดขุนทด

นางสาวสุมินตรา หัดขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
นางสาวพิยดา เกตุทอง

นางสาวพิยดา เกตุทอง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
นางสาวลีลาวดี หาญนอก

นางสาวลีลาวดี หาญนอก

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
นางวิลาวรรณ ขลิบกลาง

นางวิลาวรรณ ขลิบกลาง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
นายณัฐวุฒิ ยมจะบก

นายณัฐวุฒิ ยมจะบก

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 IEP.
นางจุฑาทิพย์ ขอดทอง

นางจุฑาทิพย์ ขอดทอง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 (IEP.)
นางสาวนันทินีย์ เบิกขุนทด

นางสาวนันทินีย์ เบิกขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 IEP.