ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

 

เตรียมอนุบาล

นางสมลัคนา กลมขุนทด

นางสมลัคนา กลมขุนทด

หัวหน้าระดับเตรียมอนุบาล
นางสมลัคนา กลมขุนทด

นางสมลัคนา กลมขุนทด

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
นางสาวสุดใจ เมียขุนทด

นางสาวสุดใจ เมียขุนทด

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

นางสาวกวิสรา ประทุมวัน

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล
นางสาวศิริลักษณ์ ยวดยาน

นางสาวศิริลักษณ์ ยวดยาน

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4

ปฐมวัยปีที่ 1

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

นางสาวสุดารัตน์ แบขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1 /1
นางสาวปาริฉัตร ดุนขุนทด

นางสาวปาริฉัตร ดุนขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1 /2
นางสาวนงเยาว์ แจ้งจันทร์

นางสาวนงเยาว์ แจ้งจันทร์

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
นางสาวพลอยขวัญ หะขุนทด

นางสาวพลอยขวัญ หะขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4
นางสาวณัฐกานต์ แสงทอง

นางสาวณัฐกานต์ แสงทอง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1
นางสาวนาตยา ผิวสว่าง

นางสาวนาตยา ผิวสว่าง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
นางสาวจิราพร ชอบสว่าง

นางสาวจิราพร ชอบสว่าง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
นางมยุรี พืมขุนทด

นางมยุรี พืมขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4

ปฐมวัยปีที่ 2

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

หัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่ 2
นางสาวรัตนา รุ่งสันเทียะ

นางสาวรัตนา รุ่งสันเทียะ

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
นางสาวพัชรี สีลอด

นางสาวพัชรี สีลอด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
นางศรีฤทัย ชูขุนทด

นางศรีฤทัย ชูขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
นางสาวกัญญาภัค สุวรรณเลิศ

นางสาวกัญญาภัค สุวรรณเลิศ

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4
นางสาวธาริณี นาคขุนทด

นางสาวธาริณี นาคขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
นางสาวชมพูนุช เชิงขุนทด

นางสาวชมพูนุช เชิงขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6
นางสาวณัฎฐาสุภัค นิธิกรณ์กุลภรณ์

นางสาวณัฎฐาสุภัค นิธิกรณ์กุลภรณ์

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
นางสาวธิรดา สงสุวรรณ์

นางสาวธิรดา สงสุวรรณ์

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

นางสาวดวงจันทร์ ขำขาว

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
นางสาวศิริขวัญ สัมมาสูงเนิน

นางสาวศิริขวัญ สัมมาสูงเนิน

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4
นางสาวลีราวดี หาญนอก

นางสาวลีราวดี หาญนอก

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
นางนิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์

นางนิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

หัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่ 3
นางมาลีพร กันขุนทด

นางมาลีพร กันขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

นางพัชรินทร์ โชมขุนทด

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
นางสาวพัชรี เส็งนา

นางสาวพัชรี เส็งนา

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
นายชนะชัย แววสันเทียะ

นายชนะชัย แววสันเทียะ

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
นางสาวพิศเพลิน สุพล

นางสาวพิศเพลิน สุพล

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 (IEP.)
นางสาวสายชล แซ่อึง

นางสาวสายชล แซ่อึง

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 (IEP.)
นางสาวพรรณพนัช ก้านขุนทด

นางสาวพรรณพนัช ก้านขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
นางสาวนันทินีย์ เบิกขุนทด

นางสาวนันทินีย์ เบิกขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
นางสาวสุมินตรา หัดขุนทด

นางสาวสุมินตรา หัดขุนทด

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
นางวิลาวรรณ ขลิบกลาง

นางวิลาวรรณ ขลิบกลาง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
นางจุฑาทิพย์ ขอดทอง

นางจุฑาทิพย์ ขอดทอง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 (IEP.)
นางสาวศศิวิมล ดูพันดุง

นางสาวศศิวิมล ดูพันดุง

ครูคู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 (IEP.)