กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรัญ ปิยปริญญา

นางอรัญ ปิยปริญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางนิศา ประทุมวัน

นางนิศา ประทุมวัน

นายขบวน ใจกันธิยะ

นายขบวน ใจกันธิยะ

นางสาวจิตรนภา ผลวิชัย

นางสาวจิตรนภา ผลวิชัย

นายเรวัตร เหิดขุนทด

นายเรวัตร เหิดขุนทด

นายประสิทธิ์ โกฎค้างพลู

นายประสิทธิ์ โกฎค้างพลู

นางสาวชนาพร วงศ์ทวี

นางสาวชนาพร วงศ์ทวี

นางสาวสุธิดา ภาหลง

นางสาวสุธิดา ภาหลง