กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรัญ ปิยปริญญา

นางอรัญ ปิยปริญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นายขบวน ใจกันธิยะ

นายขบวน ใจกันธิยะ

นางนิศา ประทุมวัน

นางนิศา ประทุมวัน

นางสาวจิตรนภา ผลวิชัย

นางสาวจิตรนภา ผลวิชัย

นางสาวนิภาพร มูลเอก

นางสาวนิภาพร มูลเอก

นายประสิทธิ์ โกฎค้างพลู

นายประสิทธิ์ โกฎค้างพลู

นางสาวสุธิดา ภาหลง

นางสาวสุธิดา ภาหลง

นางสาวกรรณิการ์ ใจเป็ง

นางสาวกรรณิการ์ ใจเป็ง

นายธราธร กลอนกลาง

นายธราธร กลอนกลาง