กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด

นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
นางสมลักษณ์ ทองดีนอก

นางสมลักษณ์ ทองดีนอก

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี

นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ

นายเวียงชัย ธงสันเทียะ

นายเวียงชัย ธงสันเทียะ

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ ขอยันกลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ ขอยันกลาง

นางจำปา โกยขุนทด

นางจำปา โกยขุนทด

นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ

นายเรืองศักดิ์ คู่ชัยภูมิ

นางสาวสุพรรณี ลานตวน

นางสาวสุพรรณี ลานตวน

นางสาววราภรณ์ ภูขุนทด

นางสาววราภรณ์ ภูขุนทด

นางสาวเขมรินทร์ หวังดีกลาง

นางสาวเขมรินทร์ หวังดีกลาง