กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
นางสมลักษณ์ ทองดีนอก

นางสมลักษณ์ ทองดีนอก

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี

นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ

นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ

นายเวียงชัย ธงสันเทียะ

นายเวียงชัย ธงสันเทียะ

นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด

นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ ขอยันกลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ ขอยันกลาง

นางจำปา โกยขุนทด

นางจำปา โกยขุนทด

นางสาวกวินตรา คำพิลา

นางสาวกวินตรา คำพิลา

นางสาวสุพพัตรา เปียคำ

นางสาวสุพพัตรา เปียคำ