กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปริยะ เปียขุนทด

นายปริยะ เปียขุนทด

นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน

นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน

นายยงยุทธ ทองคำ

นายยงยุทธ ทองคำ

นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด

นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด

นายอดิศักดิ์ ทองม่วง

นายอดิศักดิ์ ทองม่วง

นายอชิรวิชญ์ เสือสูงเนิน

นายอชิรวิชญ์ เสือสูงเนิน

นางสาวชลธิชา พลขุนทด

นางสาวชลธิชา พลขุนทด

นายสิทธิศาสตร์ รามโคกกรวด

นายสิทธิศาสตร์ รามโคกกรวด

นายภานุพันธ์  เลขาโชค

นายภานุพันธ์ เลขาโชค