กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด

นายพยงศักดิ์ โชมขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน

นายวีรวัฒน์ ประทุมวัน

นายยงยุทธ ทองคำ

นายยงยุทธ ทองคำ

นายอดิศักดิ์ ทองม่วง

นายอดิศักดิ์ ทองม่วง

นายอชิรวิชญ์ เสือสูงเนิน

นายอชิรวิชญ์ เสือสูงเนิน

นายปริยะ เปียขุนทด

นายปริยะ เปียขุนทด

นางสาวชลธิชา พลขุนทด

นางสาวชลธิชา พลขุนทด

นายสิทธิศาสตร์ รามโคกกรวด

นายสิทธิศาสตร์ รามโคกกรวด

นายภานุพันธ์  เลขาโชค

นายภานุพันธ์ เลขาโชค